Sdružení soudních překladatelů

O nás

Cybertrans-Polyglott - Traductores Jurados Asociados (Sdružení soudních překladatelů) - přední tlumočnická a překladatelská jazyková agentura působí již od roku 1968 na Baleárských ostrovech. V současnosti překládáme většinu běžných jazyků. Ačkoliv většina našich pracovníků je soudními překladateli, provádíme i běžné překlady, a to se stejnou precizností jako ty soudní. Pracujeme po celé Evropě výhradně s profesionálními překladateli s vysokoškolským vzděláním zaměřeným na ekonomii, právo, technické a vědecké obory.

Služby

Všechny jazyky
Soudní překlady
Specializované překlady: technické, lékařské, právní, ekonomické, gastronomické, atd.
Běžné překlady
Naléhavé záležitosti

Průběh překladu

Dokumenty – originály nebo kopie – lze předat osobně v našich kancelářích nebo zaslat faxem, elektronickou či běžnou poštou. Po zhodnocení textu obdržíte odpovídající cenovou nabídku, včetně závazného data dodání.
Standardní doba zpracování je u běžných překladů 5 pracovních dní. V naléhavých případech se vždy snažíme vyhovět Vašim požadavkům, avšak v tomto případě účtujeme příplatek za expresní zpracování.
Soudní překlady musí být opatřeny razítkem a originálním podpisem soudního překladatele, tudíž je nelze posílat elektronicky. Pro urgentní zásilky máme k dispozici doručovatelskou službu.

Sazebník

Naše sazby jsou transparentní a jsou evidovány na Ministerstvu zahraničních věcí a na Delegación del Gobierno (Delegaci ústřední vlády).
Cena za slovo v cílovém jazyce se pohybuje od 0,09 do 0,30 EUR v závislosti na jazyce, úrovni obtížnosti, komplexnosti a čitelnosti textu. Nerealizujeme žádné zakázky bez předchozí písemné cenové nabídky.
Platební podmínky: Objednávky se stvrzují úhradou 50% částky stanovené v cenové nabídce, a to hotovostní platbou nebo bankovním převodem. Zbývávající částka se hradí v momentě vyzvednutí překladu nebo před odesláním překladu poštou.

Zajišťujeme všechny druhy překladů

Trvalý pobyt
Pracovní smlouvy
Pracovní potvrzení
Životopisy
Dědická prohlášení
Výpisy z trestního rejstříku
Obchodní rejstřík
Oddací list
Písemnosti o koupi/prodeji
Smlouva o spolupráci
Povolené přečerpání
Licenční smlouvy
Akademická/školní potvrzení
Plná moc/zplnomocnění
Webové stránky
Smlouva o dílo
Soudní příkazy
Bankovní aval
Finanční bilance
Manželské smlouvy
Právní způsobilost/úmrtní list
Celní prohlášení
Potvrzení o pracovním uschopnění
Výpisy z trestního rejstříku
Potvrzení o pracovní neschopnosti
Potvrzení o dobrém chování
Potvrzení o trvalém pobytu
Lékařské zprávy a potvrzení
Vysvědčení
Kupní a dodací podmínky
Zakládání firem a společností
Nájemní a podnájemní smlouvy
Kupní a prodejní smlouvy
Darovací smlouvy
Smlouvy o dílo
Smlouvy o půjčce
Smlouvy o poskytnutí služeb
Smlouvy o dopravních službách
Cestovní smlouvy
Pracovní smlouvy
Smlouvy o sociálních službách
Dědické smlouvy
Korespondence
Dědická prohlášení
Prohlášení poslední vůle
Soudní žaloby
Trestní oznámení
Obchodní právo
Diplomy
Obchodní záležitosti
Písemnosti
Vysokoškolská osvědčení, diplomy
Výpis z obchodního rejstříku
Rodné listy a potvrzení
Oddací listy
Franšízy a licence
Hypotéky
Objednávky
Zpopelnění / pohřební služby
Stavební specifikace/plán
Pasy
Patenty
Objednávky
Plné moci a zmocnění
Pojistné smlouvy
Přání a stížnosti
Katastr nemovitostí
Rozvodové rozsudky
Rozsudky soudu
Závěti
Soudní překlady
Cestovní ruch