Združenie súdnych tlmočníkov a prekladateľov

O nás

Cybertrans-Polyglott – Združenie súdnych tlmočníkov a prekladateľov je spoločnosť, ktorá má vedúce postavenie v oblasti poskytovania tlmočníckych a prekladateľských služieb na Baleárskych ostrovoch od roku 1968. Realizujeme preklady vo väčšine jazykov. Hoci všetci naši spolupracovníci sú súdni tlmočníci, robíme aj bežné preklady s takou istou presnosťou ako súdne preklady.
Naše služby poskytujeme po celej Európe výhradne prostredníctvom súdnych prekladateľov, ktorí získali vysokoškolské vzdelanie v oblasti ekonomiky, práva, technických a vedných odborov.

Služby

Všetky jazyky
Súdne preklady
Špecializované preklady: technika, medicína, právo, ekonomika, gastronómia, atď.
Jednoduché preklady
Naliehavé prípady

Postup pri preklade

Originály alebo kópie dokumentov je možné odovzdať osobne v našej kancelárii alebo zaslať faxom, elektronickou poštou alebo bežnou poštou. Po skontrolovaní dokumentov, pripravíme cenovú ponuku so záväzným termínom dodania.
V prípade bežných prekladov je termín dodania 5 pracovných dní. V naliehavých prípadoch sa vždy snažíme nájsť vhodné riešenie. V odôvodnených prípadoch účtujeme príplatok za rýchle vyhotovenie prekladu. Súdne preklady musia byť opatrené pečaťou a podpisom súdneho prekladateľa a preto nie je možné zaslať ich elektronickou poštou. Pre urgentné zásielky spolupracujeme s kuriérskou službou.

Ceny

Naše ceny sú transparentné a cenník je uložený na Ministerstve zahraničných vecí a regionálnom zastúpení vlády.
Cena za slovo prekladu v konečnom jazyku sa pohybuje v rozpätí od 0,09 € do 0,30 € v závislosti od jazyka, náročnosti, druhu textu a čitateľnosti. Žiadna objednávka nebude potvrdená bez písomnej cenovej ponuky.

Platobné podmienky: Pre potvrdenie objednávky je potrebné uhradiť 50% ceny uvedenej na cenovej ponuke. Platbu je možné uhradiť v hotovosti alebo bankovým prevodom. Zvyšok ceny sa uhradí pri prevzatí prekladu alebo pred jeho zaslaním poštou.

Realizujeme preklady všetkých druhov dokumentov

Potvrdenia o trvalom pobyte
Pracovné zmluvy
Zápočtové listy
Životopisy
Zápisnice o dedičskom konaní
Výpisy z registra trestov
Výpisy z obchodného registra
Sobášne listy
Kúpnopredajné zmluvy
Zmluvy o spolupráci
Zmluvy o pôžičke
Licenčné zmluvy
Vysvedčenia
Splnomocnenia
Web stránky
Zmluvy o diele
Súdne rozhodnutia
Bankové zábezpeky
Účtovné dokumenty
Manželské zmluvy
Úmrtné listy
Potvrdenia o prihlásení
Výpisy z registra trestov
Potvrdenia o vyradení
Potvrdenia o dobrom správaní
Potvrdenia o trvalom pobyte
Lekárske správy a nálezy
Potvrdenia zo školy
Podmienky o kúpe a dodaní
Dokumenty o založení firiem
Zmluvy o prenájme
Kúpnopredajné zmluvy
Darovacie listiny
Zmluvy o diele
Zmluvy o pôžičke
Zmluvy o službe
Zmluvy o doprave
Zmluvy o zájazde
Pracovné zmluvy
Spoločenské zmluvy
Nástupnícke dohody
Korešpondencia
Dohody medzi dedičmi
Posledná vôľa, testament, závet
Súdne žaloby
Trestné oznámenia
Obchodné právo
Diplomy
Firemné dokumenty
Notárke zápisnice
Akademické spisy, diplomy
Výpisy z obchodného registra
Rodné listy
Sobášne listy
Licenčné zmluvy
Hypotéky
Objednávky
Pohrebné dokumenty / spopolnenie
Potvrdenia o kvalite
Pasy
Patenty
Objednávky
Oprávnenia konať
Poistné zmluvy
Sťažnosti a podnety
Výpisy z katastra
Rozsudky o rozvode
Súdne rozhodnutia
Testamenty
Úradné preklady
Cestovný ruch