Traductors Jurats Associats

Qui som?

Cybertrans-Polyglott - Traductors Jurats Associats és el Gabinet líder de Traducció i d’Interpretació a les Illes Balears. Actualment, a Polyglott traduïm la majoria d’idiomes habituals. Tot i que tots els components som Traductors Jurats, també feim traduccions ordinàries, amb la mateixa precisió que les jurades.
Treballam a tota Europa, exclusivament amb traductors professionals amb qualificació universitària e les distintes branques de l’Economia, Dret, Tècnica i Ciències.

Serveis

Tots els idiomes.
Traduccions jurades
Traduccions especialitzades: Enginyeria, Medicina, Dret, Economia, Gastronomia, etc.
Traduccions ordinàries
Serveis d’urgència

El procés de traducció

Els documents –originals o còpies- es poden entregar ja sigui personalment a les nostres oficines com per fax, correu electrònic o correu postal. Una vegada que hem revisat el text li presentarem el pressupost pertinent, amb un termini de lliurament vinculant. Als casos d’urgència procurarem sempre satisfer els seus requeriments, aplicant un suplement per urgència, si cal.
Les traduccions jurades han d’ostentar el segell i la signatura original del traductor Jurat, i per això no es poden trametre per correu electrònic. Disposam d’un servei de missatgeria per casos urgents.

Tarifes

Les nostres tarifes són transparents i estan dipositades al Ministeri d’Afers Exteriors i a la Delegació del Govern.
El preu per paraula a l’ idioma de destinació oscil·la entre 0,09 i 0,30 €, en funció de l’ idioma, el grau de dificultat i llegibilitat del text. No es realitza cap encàrrec sense l’acceptació prèvia del pressupost per escrit.

Condicions de pagament

Els encàrrecs es confirmen mitjançant el pagament d’una provisió de fons del 50% de l’importa pressupostat, en efectiu o per transferència. El saldo finalment resultant es liquida en el moment de retirar la traducció o abans de la tramesa per correu.

Realitzam tota casta de traduccions

Empadronament
Contractes laborals
Certificats laborals
Currículum vitae (CV)
Declaració d’hereus
Certificats de penals
Registre mercantil
Certificats de matrimoni
Escriptures de compravenda
Contractes de cooperació
Pòlisses de crèdit
Contractes de llicència
Certificats escolars/ acadèmics
Pàgines WEB
Contractes d’obra
Actes judicials
Avals bancaris
Balanços
Capitulacions matrimonials
Certificats / Fe de defunció
Certificats de duana
Certificats d’alta
Certificats d’antecedents penals
Certificats de baixa
Certificats de bona conducta
Certificats d’empadronament
Certificats i informes mèdics
Certificats escolars
Condicions de compra i de subministrament
Constitució d’empreses i societats
Contractes de lloguer o arrendament
Contractes de compravenda
Contractes de donació, donacions
Contractes de préstec
Contractes de serveis
Contractes de transport
Contractes de viatge
Contractes laborals/ de treball
Contractes socials
Contractes successoris
Correspondència
Declaracions d’hereus
Declaracions de darrera voluntat
Demandes judicials
Denúncies a la Policia
Dret mercantil
Diplomes
Empresarials
Escriptures
Expedients acadèmics, diplomes
Extractes del Registre Mercantil
Fe de naixement i certificats
Fe o certificat de matrimoni
Franquícies i llicències
Hipoteques
Fulls d’encàrrec
Incineració/ Funerària
Memòries de qualitats
Passaports
Patents
Comandes
Poders i facultats
Pòlisses d’assegurança
Queixes i recursos
Registre de la Propietat
Sentències de divorci
Sentències judicials
Testaments
Traduccions jurades
Turisme