Ορκωτοἰ/Επἰσημοι Μεταφραστἐς Συνδεδεμἐνοι)

Ποιοἰ εἰμαστε;

Cybertrans-Polyglott - Traductores Jurados Asociados (Polyglott-Ορκωτοἰ/Επἰσημοι Μεταφραστἐς Συνδεδεμἐνοι) εἰναι το Μεγαλὐτερο Γραφεἰο μεταρφρἀσεων και διερμηνειὠν, απὀ 1968, στα Βαλεἀρια νησιἀ. Σἠμερα στο Polyglott μεταφρἀζουμε τις περισσὀτερες συνηθισμἐνες γλὠσσες. Παρ’ ὀλο που ὀλα τα μελἠ μας εἰναι Επἰσημοι/Ορκωτοἰ Μεταφραστές, κἀνουμε επἰσης κανονικἐς μεταφρἀσεις, με την ἰδια ακρἰβεια που τις ορκωτἐς.
Εργαζὀμαστε σε ὀλη την Ευρὠπη, αποκληστικἀ με επαγγελματἰες μεταφραστἐς πανεπιστημιοὐχους με μὀρφωση στους διἀφορους κλἀδους της οικονομἰας, του δικαἰου, της τεχνολογἰας και των επιστἠμων

Υπηρεσἰες

Ὀλες οι γλὠσσες
Επἰσημες/Ορκωτἐς μεταφρἀσεις
Εξιδηκευμἐνες Μεταφρἀσεις: μηχανικἠ, ιατρικἠ, νομικἠ, οικονομἰα, γαστρονομἰα, κτλ.

Κανονικἐς μεταφρἀσεις
Επεἰγουες υπηρεσἰες

Η διασικασἰα της μετἀφρασης

Τα κἐιμενα -εἰτε αυθεντικἀ εἰτε αντἰγραφα- μπορεἰ να παραδοθοὐν και προσωπικἀ στα γραφεἰα μας και μἐσω φαξ, e-mail ἠ μἐσω κανονικοὐ ταχυδρομεἰου. Αφοὐ αναθεωρεἰται το κεἰμενο, σας στἐλνουμε ἐνα κοστολὀγιο, με δεσμευτικἠ προθεσμἰα παρἀδοσης.
Για τις κανονικἐς μεταφρἀσεις, η συνηθισμἐνη προθεσμἰα παρἀδοσης εἰναι 5 εργασιμὠν ημερὠν. Σε επἰγουσες  περἰττωσεις θα προπαθἠσουμε πἀντα να ικανοποιἠσουμε τις απαιτἠσεις των πελατὠν μας, και ενδεχομἐνως θα προσθἐσουμε ἐνα επἰδομα λὀγω ἐκτακτης ανἀγκης.

Οι ορκωτἐς/επἰσημες μεταφρἀσεις θα φἐρουν τη σφραγδἰδα και την αυθεντικἠ υπογραφἠ του Ορκωτοὐ/Επἰσημου Μεταφραστἠ, οπὀτε δεν μπορεἰ να σταλοὐν με e-mail. Διαθἐτουμε κουριἐρ για επεἰγουσες αποστολἐς.

Τιμοκατἀλογος

Ο τιμοκαταλογὀς μας εἰναι διαφανἠς, και εἰναι καταθετημἐνος στο Υπουργεἰο Εξωτερικὠν και στην Αντιπροσωπεἰα της Κυβἐρνησης. Η τιμἠ ανἀ λἐξη στη γλὠσσα προορισμοὐ κυμαἰνεται απὀ τα 0,09 εως 0,30 €, ανἀλογα με τη γλὠσσα, τη δυσκολἰα του κειμἐνου και την αναγνωσιμὀτητἀ του. Δεν παραγματοποιεἰται καμἰα εργασἰα χωρἰς προηγοὐμενο κοστολὀγιο, γραπτὠς.

Ὀροι πληρωμἠς: Οι παραγγελἰες επιβεβαιὠνωνται με την πληρωμἠ του 50% του  κὀστου που υπολογἠθηκε, μετρητἀ ἠ με τραπεζική μεταφορἀ. Η διαφορἀ που απομἐνει καταβἀλλεται τη στιγμἠ που παραλαμβἀνετε τη μετἀφραση ἠ πριν σταλθεἰ ταχυδρομικὠς.

Κἀνουμε κἀθε λὀγης μεταφρἀσεις

Δημοτολὀγιο
Συμβἀσεις εργασἰας
Βεβαιὠσεις  εργασἰας
Βιογραφικὀ σημεἰωμα (ΒΣ)
Δἠλωση κληρονὀμων
Απὀσπασμα ποινικοὐ μητρὠου
Εμπορικὀ μἠτρωο
Πρἀξη γἀμου
Πρἀξη αγορἀς
Σὐμβαση συνεργασἰας
Συμβὀλαιο πἰστωσης
Σὐμβαση ἀδειας
Απολυτἠρια / Ακαδημαïκἐς βεβαιὠσεις
Πληρεξοὐσια / Εξουσιοδοτἠσεις
Ιστοσελἰδες
Σὐμβαση εκτελἐσεως ἐργου
Δικαστικἐς διατἀξεις
Τραπεζικἐς εγγυἠσεις
Ισολογισμοἰ
Γαμικἀ σὐμφωνα
Πιστοποιητικὀ θανἀτου
Τελωνειακἀ ἐγγραφα
Βεβαἰωση ανἀρρωσης
Απὀσπασμα ποινικοὐ μητρὠου
Βεβαἰωση διακοπἠς της εργασἰας
Πιστοποιητικἀ καλἠς συμπεριφορἀς
Πιστοπιητικἀ δημοτολογἰου
Πιστοποιητικἀ και εκθἐσεις ιατρὠν
Σχολικἐς βεβαιὠσεις
Συνθἠκες αγορἀς και εφοδιασμοὐ
Σὐσταση επιχειρἠσεων και εταιριὠν
Συμβἀσεις μἰσθωσης και ενοικἰασης
Σὐμβαση αγορἀς
Σὐμβαση δωρεἀς. Δωρεἐς
Σὐμβαση εκτελἐσεως ἐργου
Σὐμβαση δανεἰου
Συμβἀσεις υπηρεσιὠν
Συμβἀσεις μεταφορἀς
Ταξιδιωτικἐς συμβἀσεις
Συμβἀσεις εργασἰας
Κοινωνικἐς συμβἀσεις
Κληρωνομικἐς συμβἀσεις
Αλληλογραφἰα
Δἠλωση κληρονὀμων
Δἠλωση βοὐλησης του κληροδὀτη
Δικαστικἐς υποξἐσεις
Καταγγελἰες
Εμπορικὀ Δικαἰο
Διπλὠματα επιχειρἠσεων
Πρἀξεις
Βαθμολογἰες, Απολυτἠρια
Αποσπἀσματα του Εμπορικοὐ Μητρὠου
Πρἀξη γεννἠσης
Πρἀξη γἀμου
Δικαιοχρησἰες και ἀδειες
Υποθἠκες
Παραγγελἰες
Αποτἐφρωση / γραφεἰα τελετὠν
Περιγραφἠ-προδιαγραφἐς των υλικὠν
Διαβατἠρια
Ευρεσιτεχνἰα
Εντολἐς
Εξουσἰες
Ασφαλιστἠρια
Παρἀπονα και προσφυγἐς
Κτηματολὀγιο
Αποφἀσεις διαζυγἰου
Διαθἠκες
Ορκωτἐς / Επἰσημες μεταφρἀσεις
Τουρισμὀς