Traductores Xurados Asociados

¿Quen somos?

Cybertrans-Polyglott - Traductores Xurados Asociados é o Gabinete Líder de Traducción e Interpretación de Linguas, dende 1968, nas Baleares. Actualmente en Polyglott traducimos a maioría dos idiomas solicitados habitualmente polo mercado. Aínda que todos os colaboradores somos Traductores Xurados, tamén realizamos traduccións ordinarias, coa mesma precisión cas xuradas.
Traballamos en toda Europa, exclusivamente con traductores profesionais con cualificación universitaria nas distintas ramas da economía, do dereito, da técnica e das ciencias.

Servizos

Todos os idiomas
Traduccións xuradas
Traduccións especializadas: enxeñería, medicina, dereito, economía, gastronomía etc.
Traduccións ordinarias
Servizos urxentes

O proceso da traducción

Os documentos - orixinais ou copias - poden entregarse tanto persoalmente nas nosas oficinas, como por fax, por correo electrónico ou por correo ordinario. Unha vez revisado o texto, recibirá o pertinente presuposto xunto co prazo de entrega vinculante.
O prazo de entrega habitual é de 5 días hábiles para traduccións correntes. En casos urxentes sempre  procuraremos satisfacer as súas necesidades, aplicando un suplemento de urxencia, se fose necesario.
As traduccións xuradas deberán ter o selo e a sinatura orixinal do Traductor Xurado e, polo tanto, non poderán remitirse por correo electrónico. Dispoñemos de servizo de mensaxería para envíos urxentes.

Tarifas

As nosas tarifas son transparentes e están depositadas no Ministerio de Asuntos Exteriores e na Delegación do Goberno.
O prezo por palabra no idioma de destino oscila entre 0,09 e 0,30 €, en función do idioma, do grao de dificultade, da complexidade e da lexibilidade do texto. Non se realizará ningún encargo sen un presuposto previo por escrito.
Condicións de pagamento: Os encargos se confirman mediante o pagamento dunha provisión de fondos do 50% do importe presupostado, en efectivo ou mediante transferencia. O saldo finalmente resultante se liquida no momento de retirar a traducción ou antes do envío por correo.

Realizamos todo tipo de traduccións

Empadroamento
Contratos laborais
Certificados laborais
Currículum Vítae (CV)
Declaración de herdeiros
Certificado de penais
Rexistro Mercantil
Certificado de matrimonio
Escritura de compravenda
Contrato de cooperación
Póliza de crédito
Contrato de licencia
Certificado escolar / académico
Poder / Apoderamento
Páxina WEB
Contrato de obra
Autos xudiciais
Avais bancarios
Balances
Capitulacións matrimoniais
Certificado fe / de defunción
Certificados de aduanas
Certificados de alta
Certificados de antecedentes penais
Certificados de baixa
Certificados de boa conducta
Certificados de empadroamento
Certificados e informes médicos
Certificados escolares
Condicións de compra e de submisnitración
Constitución de empresas e sociedades
Contratos de alugamento ou arrendamento
Contratos de compravenda
Contratos de doazón, Doazóns
Contratos de obra
Contratos de préstamo
Contratos de servizos
Contratos de transporte
Contratos de viaxe
Contratos laborais / de traballo
Contratos sociais
Contratos sucesorios
Correspondencia
Declaración de herdeiros
Declaracións de últimas vontades
Demandas xudiciais
Denuncias en Policía
Dereito mercantil
Diplomas
Empresariais
Escrituras
Expedientes académicos, diplomas
Extractos do Rexistro Mercantil
Fe de nacemento e certificados
Fe ou certificado de matrimonio
Franquías e licencias
Hipotecas
Follas de encargo
Incineración / Funeraria
Memorias de calidades
Pasaportes
Patentes
Pedidos
Poderes e facultades
Pólizas de seguros
Queixas e recursos
Rexistro da Propiedade
Sentenzas de divorcio
Sentenzas xudiciais
Testamentos
Traduccións xuradas
Turismo