Асоциирани заклети преводачи

Кои сме?

Cybertrans-Polyglott - Асоциирани заклети преводачи“ e Кабинет лидер в областта на писмените и устни преводи от 1968г. , намиращ се на Балеарските острови. Понастоящем в Polyglott превеждаме на/от повечето разпространени езици. Въпреки че повечето от нас сме заклети преводачи, извършваме и обикновени преводи, cъс същата прецизност както и заклетите.
Работим в цяла Европа, изключително с професионални преводачи с университетско образование в различни области - икономика, право, техника и науки.

Услуги

Всички езици
Заклети преводи
Специализирани преводи в различни области: инженерство, медицина, право, икономика, гастрономия и т.н.
Обикновени преводи
Спешни услуги

Процесът на превод

Документите, които искате да преведем, oригинали или копия,можете да донесете лично в нашите офиси или да изпратите по факс, по имейл или по пощата. След като ги прегледаме, ще ви изпратим ценово предложение и срок на изпълнение.
Обичайният срок за изпълнение е 5 работни дни за обикновени преводи. Ако случаят е спешен, ще се опитаме да изпълним вашите изисквания, като ви вземем надбавка за спешност, ако е необходимо.
Заклетите преводи се подписват и подпечатват от заклетия преводач, поради което не могат да се изпращат по електронна поща. Разполагаме с куриерска служба за спешни пратки.

Taрифи

Нашите тарифи са прозрачни и са депозирани в Министерство на външните работи и Правителствената делегация.
Цената за превод на дума варира между 0,09 и 0,30 € в зависимост от езика, степента на трудност, сложността и четливостта на текста. Не се извършва поръчка без предварително писмено ценово предложение.
Условия за плащане: Поръчките се потвърждават чрез заплащане на 50% от общата цена в брой или чрез банков превод. Останалата част от цената се плаща при получаване на превода или преди изпращането му по пощата.

Превеждаме всякакъв вид документи

Удостоверение за адресна регистрация
Трудови договори
Трудови удостоверения
Автобиографии (CV)
Удостоверения за наследници
Свидетелства за съдимост
Търговски регистър
Удостоверения за граждански брак
Договори за покупко-продажба
Договори за сътрудничество
Полици за кредит
Договори за лиценз
Учебни уверения / академични справки
Пълномощни
WEB страници
Договори за извършване на работа или услуга
Съдебни определения
Банкови гаранции
Счетоводни баланси
Ликвидиране на семейна имуществена общност
Удостоверения / актове за смърт
Митнически удостоверения/декларации
Удостоверения за вписване/регистрация
Свидетелства за съдимост
Удостоверения за отписване/заличаване
Удостоверения за добро поведение
Удостоверения за адресна регистрация
Медицински удостоверения и епикризи
Учебни уверения
Условия за покупка и доставка
Учредяване на фирми и дружества
Договори за наем или аренда
Договори за покупко-продажба
Договори за дарение, Дарения
Договори за извършване на работа или услуга
Договори за  заем
Договори за  услуги
Договори за  превоз
Договори за  пътуване
Трудови договори
Социални договори
Договори за наследници
Кореспонденция
Декларации за наследници
Декларации за завещание/последна воля
Съдебни искове и молби
Сигнали / жалби в полицията
Търговско право
Дипломи
Корпоративни документи
Нотариални актове и документи
Академични справки, дипломи
Извлечения от Търговския регистър
Актове и удостоверения за раждане
Актове и удостоверения за брак
Франчайзинг и лицензи
Ипотеки
Документи за поръчка
Кремиране / погребения
Нотариални актове за недвижими имоти
Паспорти
Патенти
Поръчки
Пълномощни и пълномощия
Застрахователни полици
Оплаквания и жалби
Имотен регистър
Съдебни решения за развод
Съдебни решения
Завещания
Заклети преводи
Tуризъм